Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

 • Soubor ke stažení: Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace.pdf
 • Zveřejněno: 31.05.2015
 • Vložil: Olga Poláková
 • Velikost souboru: (1,9 MB)
 • Počet stažení: 363x
 • Popis:

  Smlouva uzavřená mezi Městem Radnice a firmou CSED s.r.o. sídlem Republikánská 45, 312 63 Plzeň, Jednající David Draský

  Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení pro stavbu Radnice - Kanalizace a ČOV, a to v souladu s přílohou ě. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dílo bude vypracováno v listinné podobě a to ve výtisku 6 ks a v elektronické podobě 6ks CD.

  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad, nebezpečí a je povinen při jeho provádění dodržovat pokyny objednatele. Je oprávněn pověřit provedením dílčích technologických souborů PD i své subdodavatele.

  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu za podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy.

  Datum podpisu: 26. září 2008