Smlouva o dílo č. Pú/01P/2015

 • Soubor ke stažení: Smlouva o dílo č. Pú/01P/2015.pdf
 • Zveřejněno: 31.05.2015
 • Vložil: Olga Poláková
 • Velikost souboru: (13,4 MB)
 • Počet stažení: 513x
 • Popis:

  Smlouva uzavřená mezi Městem Radnice (Mandant) a firmou 1SčV, a.s se sídlem: Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 100 00; IČ 47549793; DIČ CZ47549793

  Jednatelé: Ve věcech smluvních Ing. Ivan Eis - generální a finanční ředitel, ve věcech technických Robert Morávek - provozní ředitel.

  Předmět smlouvy:

  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výšši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

  Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, žže řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

  Předmětem díla je zhotoveni stavby dle projektové dokumentace pro prováděni stavby s názvem ..Radnice dostavba kanalizace" zpracované společnosti PROVOĎ inženýrská společnost, s.r.o. Ostí nad Labem. IČ: 25023829. č. zakázky 107 - vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále jen ..projektová dokumentace").

  Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení vššech činnosti, prací a dodávek obsažžených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. Soupisu prací s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále t龞 „výchozí dokumenty") které tvoři nedílnou součást  smlouvy a to bez ohledu na to. v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

  Předmětem díla jsou rovn쾞 činnosti, práce a dodávky, kterc nejsou ve výchozích dokumentech obsažženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkuššeností vědět měl a/nebo mohl, žže jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

   

  Datum podpisu: 13. listopadu 2014